Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti

Obavijest i Poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i nekretninama12.6.2017.


      Dana 1. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/2016 - dalje u tekstu: Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.


      Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave, dakle i Općina Veliko Trojstvo dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine, odnosno od 1. siječnja 2018. godine.


      Slijedom navedenoga, obavještavamo Vas i upućujemo kao poreznog obveznika o slijedećem:  • da je predmet oporezivanja nekretnina,

  • da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

  • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

  • da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

  • da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

  • da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

  • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

  • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

  • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.


      Prijelaznim i završnim odredbama Zakona u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.


      Slijedom ranije izloženog, a obzirom da je za prikupljanje podataka zadužen Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, slobodni smo pozvati sve vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Veliko Trojstvo da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 1. siječnja 2018. godine, ovom tijelu najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave (osobno ili putem pošte na adresu: Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: info@veliko-trojstvo.hr) podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na priloženom obrascu.ikona
Upitnik o poreznom obvezniku i nekretninama   

divider
< na popis vijesti