Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2018. godinu27.12.2017.     Na temelju članka 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


     Javni poziv se objavljuje u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 855.000,00 kuna, a planirana je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 8/17).

     Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 26. siječnja 2018. godine.


     Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje, te svi obrasci daju se u nastavku:


ikona
16.1. OVT-JP-18-UPT (Upute za prijavitelje)   

dividerikona
16.8. Obrazac OVT-JP-18-PROR-REV   

dividerikona
16. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2018. godinu (OVT-JP-18)   

dividerikona
16.2. Obrazac OVT-JP-18-OP   

dividerikona
16.3. Obrazac OVT-JP-18-PROR   

dividerikona
16.4. Obrazac OVT-JP-18-DF   

dividerikona
16.5. Obrazac OVT-JP-18-ZU   

dividerikona
16.7. Obrazac OVT-JP-18-BL   

dividerikona
16.9. Obrazac OVT-JP-18-UGV   

dividerikona
16.10. Obrazac OVT-JP-18-PROR-POT   

dividerikona
16.6. Obrazac OVT-JP-18-PK   

divider
< na popis vijesti