Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

O općini

Prostorni plan uređenja Općine Veliko Trojstvo

Opći dio

1. Naslovnica sa sadržajem
2. Uvod
3. Opći dio

Tekstualni dio

4. Polazišta
5. Ciljevi
6. Plan
7. Odredbe za provođenje


I. Izmjene i dopune PPUOVT

Opći dio

Opći dio (PDF)

Tekstualni dio

Tekstualni dio (PDF)

Grafički dio

1.Korištenje i namjena površina
2.a.Pošta i telekomunikacije
2.b.Plinoopskrba
2.c.Elektroenergetika
2.d.Vodoopskrba
2.e.Odvodnja otpadnih voda i otpad
3.a.Uvjeti korištenja prostora
3.b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene
4.a.Ćurlovac
4.b.Dominkovica
4.c.Grginac
4.d.Kegljevac
4.e.Maglenča
4.f.MaloTrojstvo
4.g.Martinac
4.h.Paulovac
4.i.Veliko Trojstvo
4.j.Višnjevac
4.k.Vrbica


II. Izmjene i dopune PPUOVT

Opći dio

Opći dio (PDF)

Tekstualni dio

Tekstualni dio (PDF)

Grafički dio

1.Korištenje i namjena površina.pdf
2.c.Elektroenergetika.pdf
3.b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene.pdf
4.e.Maglenča.pdf
4.h.Paulovac.pdf
4.i.Veliko Trojstvo.pdf


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo

Opći dio

Opći dio (PDF)

Tekstualni dio

Tekstualni dio (PDF)

Grafički dio

1.Korištenje i namjena površina.pdf
3.b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene.pdfa
4.c GP Grginac.pdf
4.i GP Veliko Trojstvo.pdf

Prilozi

Obavezni prilozi