Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

E-Podnošenje prijava Općine Veliko Trojstvo

e-studenti


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKI NAČELNIK


Na temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2018./2019. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18.) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2018./2019. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu

Članak 1.

Pozivaju se redoviti studenti akademske 2018./2019. godine koji imaju prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo da podnesu prijavu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2018./2019. godine.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima akademske 2018./2019. godine (dalje u tekstu: potpora) ima svaki redoviti student koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo, koji je upisan u akademsku 2018./2019. godinu na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu (dalje u tekstu: redoviti student).

Članak 3.

Potpora iznosi 1.000,00 kuna po jednom redovitom studentu, a za što je osigurano ukupno 35.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu - Program 1009 „Javne potrebe u školstvu“, Aktivnost A101422 „Srednje i visoko školsko obrazovanje“, Račun 372 „Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“.

Članak 4.

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2018./2019. godine (Obrazac: OVT-JFPRS-19-PO) koji je sastavni dio javnog poziva ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr) zaključno do 29. ožujka 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže slijedeću dokumentaciju:

- presliku osobne iskaznice (obostrana) važeća na dan objave javnog poziva ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),

- potvrdu visokoškolske ustanove o upisu u akademsku 2018./2019. godinu u statusu redovitog studenta,

- presliku tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN- om.

Članak 5.

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik, te se ista dostavlja podnositelju prijave.

Članak 6.

Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.

KLASA: 604-02/19-01/001
URBROJ: 2103-03-03-19-01
Veliko Trojstvo, 1. veljače 2019.

Općinski načelnik:
Ivan Kovačić, dr. vet. med., v.r.