Disable Preloader

Tijela Općine

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Veliko Trojstvo. Broji trinaest (13) članova koje na izborima biraju građani Općine.

VII. saziv Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo (2017. – 2021.)

Br. Ime i prezime Funkcija Naziv političke stranke
1 Miljenko Kurevija predsjednik Hrvatska seljačka stranka
2 Marijan Sabolović zamjenik predsjednika Hrvatska seljačka stranka
3 Željko Bajza zamjenik predsjednika Hrvatska seljačka stranka
4 Branko Vicenski član Hrvatska seljačka stranka
mandat miruje iz osobnih razloga,
od 23. siječnja 2018. zamjenjuje ga Andrija Antolović
5 Martina Bedeković član Hrvatska seljačka stranka
6 Ljiljana Barberić član Hrvatska seljačka stranka
7 Mateja Kranjec član Hrvatska seljačka stranka
mandat prestao podnošenjem ostavke 4. ožujka 2020. godine, zamjenjuje ju Mirjana Miloš
8 Nikola Brkić član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
9 Marko Kutanjac član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
10 Senka Balatinec član Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL
11 Siniša Pretković član Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
12 Krešimir Vukoša član Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
13 Tomislav Bedeković član Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP


Raniji sazivi Općinskog vijeća

I. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (1993.-1997.)
II. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (1997.-2001.)
III. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (2001.-2005.)
IV. saziv Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva (2005.-2009.)
V. saziv Općinskog vijeća (2009.-2013.)
VI. saziv Općinskog vijeća (2013.-2017.)