Na temelju č1anka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01," />
Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju č1anka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21) i članka 3. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/22), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 22. rujna 2022. godine, raspisao je 


Javni natječaj za prodaju nekretnina koje se nalaze u k.o. Veliko Trojstvo upisane u z.k. ul. 157 u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja


Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje ovaj Javni natječaj radi prodaje nekretnina u 1/1 vlasništvu Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo, OIB: 85823514889 i to: Nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, koje se nalaze u k.o. VELIKO TROJSTVO, upisane u zk. ul. broj 157: kčbr. 505/1/A VINOGRAD BRDO sa 992 čhv i kčbr. 506/3 KLIJET, GARAŽA, DVORIŠTE I ORANICA U II VINOGRADSKOJ ULICI sa 455 m2.


Na nekretninama koje su predmet prodaje u trenutku raspisivanja ovog javnog natječaja ne postoje upisani tereti.


Početna, ujedno i najniža prodajna cijena za nekretnine (temeljem procjembenog elaborata trgovačkog društva MT – PROCJENE d.o.o. iz Bjelovara, Prilaz Andrije Hebranga 17) koje su predmet prodaje iznosi 98.500,00 kuna (74.100,00 kuna za kčbr. oznake 506/3 i 24.400,00 kuna za nekretninu oznake kčbr. 505/1/A).


Ovaj javni natječaj je objavljen dana 22. rujna 2022. godine u listu „043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik“, na oglasnoj ploči i ovdje u nastavku na web stranici Općine Veliko Trojstvo.


- - - - - - - - - -Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je na svojoj 11. sjednici održanoj 3. studenoga 2022. godine donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo koje se nalaze u k.o. Veliko Trojstvo upisane u z.k. ul. 157, a koja se javno objavljuje u nastavku.


Javni natječaj za prodaju nekretnina koje se nalaze u k.o. Veliko Trojstvo upisane u z.k. ul. 157 u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo putem javnog natječaja

Natrag