Disable Preloader

Infrastruktura

Osnovna uloga uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je pročišćavanje do stupnja kakvoće koji osigurava da otpadna voda neće pogoršati i ugroziti prirodno stanje okoliša.

Radovi na izgradnji novog pročistača završili su 16. prosinca 2011. godine, a vrijednost investicije iznosi 10.543.730,12 kuna i financirana je u potpunosti od strane Hrvatskih voda.


Uređaj je kapaciteta 3600 ES i godišnje će se na njemu obraditi cca 260 000 m3 otpadne vode. Prethodna obrada otpadne vode odvija se pomoću grube rešetke na kojoj se zaustavlja krupni otpad kao što su komadi drveća, krpe, lišće i plastični predmeti. Primarna, mehanička obrada otpadne vode provodi se u automatiziranom kompaktnom uređaju koji se sastoji od fine rešetke, pjeskolova i mastolova.


Postupci sekundarne, biološke obrade otpadne vode obuhvaćaju provedbu aerobnih, anoksičnih i anaerobnih postupaka u kojima mikroorganizmi razgrađuju sastojke s ugljikom, dušikom i fosforom iz otpadne vode. Sekundarna obrada otpadne vode provodi se u SB- reaktorima.


Povećan unos fosfora u prirodne vode glavni je uzrok eutrofikacije i stoga je važno ukloniti fosfor iz otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u recipijent. Predviđenim tehničkim rješenjem koncentracija ukupnog fosfora nakon pročišćavanja ne prelazi 2 mg/l. SBR tehnologija predstavlja diskontinuirani postupak biološke, sekundarne obrade gdje se u jednom reaktoru naizmjenično odvijaju različiti procesi ukupnog procesa obrade, kao što su punjenje, aerobne reakcije, anoksične, anaerobne reakcije, sedimentacija i dekantiranje pročišćene vode. Uslijed biološkog procesa razgradnje u SB-reaktorima nastaje suvišni mulj koji se vadi i transportira tlačnim cjevovodom u silos za mulj u kojima se akumulira, zgušnjava i aerobno stabilizira. Nakon toga, mulj s 25% čvrste tvari dalje se odvozi cisternama na deponiju ili na lokaciju najbližeg sličnog ili istog uređaja, koji mulj obrađuje daljnjim postupcima. Pročišćena voda se, nakon obrade, ispušta u recipjent II kategorije, potok Bjelovacka.