Disable Preloader

O općini

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), utvrđene su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom. Navedenim Zakonom je gospodarenje otpadom proglašeno od interesa za Republiku Hrvatsku, a Općina Veliko Trojstvo je kao jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu Zakonom propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada
- podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je u svezi s navedenom javnom uslugom donijelo na svojoj 6. sjednici održanoj 1. veljače 2022. godine slijedeće akte:

Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.pdf

Uklanjanje odbačenog otpada
- podrazumijeva mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš, što uključuje uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada i druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela.

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je na svojoj 11. sjednici održanoj 10. listopada 2018. godine slijedeći akt:

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Veliko Trojstvo

Općina Veliko Trojstvo je uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem Obrasca_OVT-GO-PONOO, koji obrazac je dostupan i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti predmetni obrazac i isti dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, neposredno u pisarnicu, putem ovlaštenog pružatelja poštanske usluge ili druge odgovarajuće kurirske službe ili putem elektroničke pošte juo@veliko-trojstvo.hr

Sanacija lokacije onečišćene otpadom
– sukladno Zakonskim odredbama, sanaciju okoliša na lokaciji onečišćenoj otpadom osigurava onečišćivač. Ako je onečišćivač nepoznat ili je prestao postojati, a nema pravnog slijednika, sanaciju osigurava vlasnik, odnosno posjednik nekretnine.

Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo
- sukladno Zakonskim odredbama, Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je na svojoj 9. sjednici održanoj 11. svibnja 2018. godine, Odlukom o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2018. – 2023., Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2018. – 2023. godine, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/18.