Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Malo Trojstvo – Kegljevac cca 2035m
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“

Kratki opis projekta:
Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste Malo Trojstvo – Kegljevac rekonstruirati će se cesta u duljini 2.035,00 metara, urediti će se bankine s obje strane, riješiti će se odvodnja oborinskih voda s kolnika i izvesti rekonstrukcija oštećenih kolnih ulaza i cestovnih propusta. Nova širina asfaltiranog kolnika iznositi će 4,0 m u nagibu 2,5%. Kolnička konstrukcija će se u cca 50% dionice izvoditi postupkom hladne reciklaže, manji dio dionice sa izravnavajući asfaltnim slojem prosječne debljine 6 cm na kojega se izvodi habajući sloj debljine 4 cm, a preostali dio dionice će biti izdignut za maksimalno 30 cm u odnosu na postojeću visinu nivelete u plavljenom području.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Malo Trojstvo-Kegljevac ostvaruju se ciljevi koji su olakšano prometovanje uslijed poboljšane cestovne infrastrukture, poboljšanje kvalitete života, veća razina sigurnosti u prometu, veća konkurentnost OPG-ova, poduzetnika i obrta, a ulaganjem u nerazvrstanu cestu postižu se ciljeve u operativnom programu ruralnog razvoja u okviru Prioriteta 6 „Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja“ te zadovoljava fokus područje 6B „poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“.
Provedbom projekta, postići će se sljedeći rezultati: novoizgrađena cesta u duljini od 2.035,00 m, više od 60 kućanstava prometno kvalitetnije povezano, 221 stanovniku (DZS 2011 popis stanovništva) u općini Veliko Trojstvo se povećava kvaliteta života, bolje prometno povezana naselja Malo Trojstvo – Kegljevac, povećana sigurnost na nerazvrstanoj cesti Malo Trojstvo – Kegljevac, te povećana konkurentnost obrta, poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupna vrijednost projekta:
1.866.022,08 HRK

Iznos koji sufinancira EU (intenzitet 100%):
1.866.022,08 HRK (EU dio 1603.118,77 HRK, RH dio 282.903,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
19. studenoga 2018. – 19. studenoga 2020.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.