Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Općini Veliko Trojstvo kao javnom naručitelju čija je procijenjana vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna, te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.Natrag