Predmet jednostavne nabave je Usluga Nadzora za projekt Sanacija odlagališta otpada „Grginac&ldqu" />
Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave je Usluga Nadzora za projekt Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ KK.06.3.1.04.0009 – Stručni nadzor građevinskih radova i Koordinator zaštite u fazi izvođenja radova (Koordinator II), koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen, te se zajedno sa prilozima nalazi u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. Rok za dostavu ponude je 1. rujna 2020. godine do 15:00 sati.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude,PRILOG 4 - Ponudbeni list, PRILOG 5 - Troškovnik, PRILOG 6 – Izjava ponuditelja o raspolaganju kvalificiranim i stručno osposobljenim kadrom i PRILOG 7 – Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 8. rujna 2020. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.

Natrag