Na temelju odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 163/12 i 15/15) i članka 52. Statuta Op" />
Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 163/12 i 15/15) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/18), Općinski načelnik je dana 13. studenoga 2020. godine utvrdio prijedlog Plana Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i podnio ga Općinskom vijeću na donošenje do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja 2021. godine.

Dokument prijedloga Proračuna, u skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti, kao i javnog interesa, u različitim formatima objavljuje su u nastavku, sve kako slijedi:
Natrag