Potpora za novorođeno dijete u 2019. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo dodijeljivati će u 2019. godini jednokratnu financijsku potporu u iznosu od 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete na području Općine Veliko Trojstvo, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 9/18) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. godine.


Tko može ostvariti pravo na potporu? Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.

Visina potpore iznosi: 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 75.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu.


Podnošenje prijave za ostvarivanje potpore: Prijava za ostvarivanje potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu (Obrazac: OVT-PND-19-PO) ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“, uz prilaganje slijedeće dokumentacije: preslika rodnog lista novorođenog djeteta, preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta, preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja, preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu, potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja.

Odluka i pripadajući prijavni obrazac, dostupni su u nastavku.
Natrag