Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji


Na temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 4. Odluke o dodijeli jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu


Pozivaju se redoviti studenti akademske 2020./2021. godine koji imaju prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo da podnesu prijavu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine.


Potpora iznosi 1.000,00 kuna po jednom redovitom studentu, a za što je osigurano ukupno 40.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu.


Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine (Obrazac: OVT-JFPRS-21-PO) koji je sastavni dio javnog poziva ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr) zaključno do 31. ožujka 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu.


Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine.


Natrag