Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju č1anka 35.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Odluke o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za podnošenje prijava za financijsku potporu mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini


Pozivaju se mlade obitelji da podnesu prijavu za financijsku potporu za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini.


Financijska potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se u svrhu i s ciljem poticanja demografske obnove, regeneracije naselja, te doseljavanja, odnosno smanjenja iseljavanja mladih obitelji, kao i pomoći mladim obiteljima.


Sredstva za potporu osigurana su u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu - Program 1031 „Demografija, obitelj i mladi“, Aktivnost A101566 „Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja“, Račun 372 „Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u iznosu od 150.000.00 kuna.


Pravo na potporu ima mlada obitelj kojom se u smislu ovog javnog poziva smatraju dvije osobe (i dijete, odnosno djeca ukoliko ih imaju) u bračnoj zajednicu ili u izvanbračnoj zajednici koja traje najmanje 3 godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, u životnom partnerstvu ili u neformalnom životnom partnerstvu koje traje najmanje 3 godine, odnosno jedna osoba (i dijete, odnosno djeca) ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji ili samohranom roditelju, koje osobe u trenutku podnošenja uredne prijave na ovaj javni poziv nisu starije od 40 godina života.
Pravo na potporu pod uvjetima i na način propisan Odlukom o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) ima mlada obitelj koja radi rješavanja svog stambenog pitanja, podizanjem stambenog kredita kod kreditne institucije u 2022. godini:  kupi kuću ili stan na području Općine Veliko Trojstvo, započne sa gradnjom kuće na području Općine Veliko Trojstvo ili započne sa dogradnjom i/ili rekonstrukcijom kuće na području Općine Veliko Trojstvo.Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo (Obrazac: OVT-FPMO-22PO) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, zaključno do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu.


Javni poziv i prijavni obrazac dostupni su u nastavku, a dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE MLADIM OBITELJIMA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TROJSTVO.


Natrag