Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 4. Odluke o dodijeli jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 1. veljače 2022. godine objavljuje:


Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu


Pozivaju se redoviti studenti akademske 2021./2022. godine koji imaju prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo da podnesu prijavu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine.


Potpora iznosi 1.500,00 kuna po jednom redovitom studentu, a za što je osigurano ukupno 60.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu.


Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine (Obrazac: OVT-JFPRS-22-PO) koji je sastavni dio javnog poziva ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ zaključno do 31. ožujka 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu.


Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine.


Natrag