Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Uređenje dječjeg igrališta na lokaciji u Velikom Trojstvu na katastarskoj čestici broj 45/3 k.o. Veliko Trojstvo.


Radovi koji će se izvoditi na gore navedenoj čestici, a odnose se na uređenje dječjeg igrališta jesu uređenje okoliša u smislu pripremnih radova i demontaže, zemljanih radova, betonskih radova, montažnih radova i završnih radova, te nabave, dopreme i postavljanja opreme u smislu sprava za igralište, opreme za igralište i ostalih radova.Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. lipnja 2021. godine do 13:00 sati.


- - - - - - - - - -


Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo donio je 19. srpnja 2021. godine Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Uređenje dječjeg igrališta“, temeljem odredbi članka 18. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20), obzirom da po provedenom postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, o čemu je vođen Zapisnik, KLASA: 406-01/21-01/002, URBROJ: 2103-03-03-21-05, od 23. lipnja 2021., nije ostala niti jedna valjana ponuda. Navedena Odluka i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni, javno se objavljuju i dostupni su u privitku.


Poziv za dostavu ponude „Uređenje dječjeg igrališta“

Natrag