Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine Veliko Trojstvo koje odobrava Općinsko vijeće. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće. Prema Zakonu Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi, a prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 19. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021. i 2022. godinu, a koji je objavljen u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo", godina XI. - broj 6/19. Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans Proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.
Natrag