Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna PPUO - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09) i članka 3. Zaključka Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo (KLASA: 350-01/11-01/001, URBROJ: 2103-03-03-11-01 od 7. veljače 2011. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo kao nositelj izrade, objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO
I. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo traje od 21. veljače do 14. ožujka 2011. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Veliko Trojstvo u Velikom Trojstvu.
II. Za vrijeme javnog uvida održat će se dva javna izlaganja i to: u Velikom Trojstvu, u zgradi Općine Veliko Trojstvo, Braće Radića kbr. 28, 9. ožujka 2011. godine u 1000 sati, za tijela državne uprave, upravna tijela županije, gradova i općina, te pravne osobe s javnim ovlastima, u Velikom Trojstvu, u zgradi Općine Veliko Trojstvo, Braće Radića kbr. 28, 9. ožujka 2011. godine u 1900 sati, za građane i udruge.
III. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo mogu se davati na slijedeći način: tijela državne uprave, upravna tijela županija, gradova i općina, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 28, 43 226 Veliko Trojstvo do 18. ožujka 2011. godine,
građani i udruge upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 28, 43 226 Veliko Trojstvo do 18. ožujka 2011. godine.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitko napisani i/ili potpisani imenom i prezimenom uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VELIKO TROJSTVO KLASA: 350-01/11-01/001 URBROJ: 2103-03-03-11-01 Veliko Trojstvo, 7. veljače 2011. p.o. Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove: Jasna Mihoci, v.r.

Natrag