Preuzimanje neopasnog građevinskog otpada - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Obaviještavamo Vas da je ugovoreno preuzimanje neopasnog građevinskog otpada nastalog na području Općine Veliko Trojstvo sa Poduzećem za ceste d.o.o. na privremenoj lokaciji u Bjelovaru, Bilogorska kbr. 43 na kat. čest. broj 1493/1 k.o. Bjelovar, a do stavljanja u funkciju lokacije - reciklažnog dvorišta u Bjelovaru, Novi Borik - Lepirac.


Natrag