Potpora za novorođeno dijete u 2020. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo dodijeljivati će u 2020. godini jednokratnu financijsku potporu u iznosu od 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete na području Općine Veliko Trojstvo, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 6/19) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020. godine
    • Tko može ostvariti pravo na potporu? Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.

    • Visina potpore iznosi: 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 75.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu.

    • Podnošenje prijave za ostvarivanje potpore: Prijava za ostvarivanje potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu (Obrazac: OVT-PND-20-PO) ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“, uz prilaganje slijedeće dokumentacije: preslika rodnog lista novorođenog djeteta, preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta, preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja, preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu, potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja


Natrag