Završna konferencija projekta Sanacija odlagališta otpada Grginac - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiDanas je održana završna konferencija projekta Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ koji je započeo sa provedbom 29.10.2018. godine i završava 30.04.2021. godine, kojoj su ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nazočili zamjenica direktora mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain te načelnica Sektora za fondove Europske unije Maja Feketić.


Odlagalište otpada Grginac počelo je sa radom 1970 godine kada je Odlukom skupštine općine Bjelovar sklopljen ugovor sa šumskim gospodarstvom Mojica Birta o zakupu dijela šume, a otpad se odlagao do 1990. godine. U tom periodu odloženo je oko 178.000,00 tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. Na odlagalište otpada nikada nije odlagan otpad sa područja općine Veliko Trojstvo.


U sklopu sanacije odlagališta otpada „Grginac“ izvedeni su pripremni radovi, radovi na temeljnom brtvenom sloju i sanaciji okolnog terena, radovi na odvodnji procjedne vode, radovi premještanja, ugradnja i formiranje pokosa tijela otpada, radovi na obodnom kanalu i odvodnji oborinske vode, radovi na prekrivnom sustavu i otplinjavanju, radovi postavljanja ograde i završni radovi.


U sklopu pripremnih radova izvršeno je čišćenje postojećeg tijela otpada od raslinja, te okolnog terena. Isto tako, otpad koji je bio razbacan po šumi i okolnom terenu je sakupljen i stavljen na tijelo otpada, te je skinut sloj humusa i plodni sloj tla. Sa dijela na kojem se izradio temeljni brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjednih voda iskopan je i privremeno otklonjen otpad. Izrađen je obodni nasip u duljini od 306 metara i volumena oko 3.400 m3, na koji je usidren temeljni brtveni sloj.


Temeljni brtveni sloj izveden je u pojasu oko 5 metara uz obodni nasip na zapadnom dijelu duž ruba tijela otpada. Isti se sastoji od uređenog temeljnog tla u sloju od 30 cm, gcl betonitnog tepiha, pehd folije 2.5 mm, geotekstila 1000 g, šljunka 50 cm, te geomreže. Temeljni brtveni sustav izrađen je na površini od oko 3.300 m2.


Odvodnja procjednih voda riješena je kroz postavljanje drenažnih cijevi za odvodnju uz rub tijela otpada, te se procjedna voda preko revizorskog okna odvodi u bazen za procjednu vodu. Izvršeno je oblikovanje tijela odlagališta, te je postavljeno 6 geodetskih repera za praćenje slijeganja tijela odlagališzta. Izveden je novi sustav otplinjavanja te je postavljeno 8 plinodrenažnih zdenaca.


Izvršeno je postavljanje pokrovnog brtvenog sustava na tijelu odlagališta otpada, koji se sastoji od izravnavajućeg sloja zemlje (25 cm), geokompozita za prikupljanje odlagališnog plina, gcl betonitnog tepiha, geokomppozita za odvodnju oborinskih voda, geomreže, zemljanog materijala, prekrivnog sloja humusa (20 cm), te biljnog pokrova.


Sustav odvodnje oborinskih voda riješen je na način da su oko tijela odlagališta otpada postavljene kanalice za prikupljanje oborinskih voda, koje se preko taložnice, separatora i kontrolnog mjernog okna ispuštaju u obližnji potok – Dobrovita.


Čitavo odlagalište otpada je ograđeno, te su izvedena 3 ulaza. Dva ulaza su sa sjeverozapadne strane i jedan sa jugoistočne strane. Isto tako, izrađena je protupožarna prometnica, koja će se koristiti i za pražnjenje bazena procjedne vode. Na kraju izvršeno je krajobrazno uređenje na način da se preko tijela odlagališta otpada hidrosjetvom zasijala smjesa autohtonih livadnih vrsta trava i cvjetnica.


Izvršenjem svih radova ispunjeni su pokazatelji projekta, tj. regenerirano je zemljište 2,2 ha, te je sanirano i tajno zatvoreno jedno odlagalište otpada. Time se doprinosi ispunjenju specifičnog cilja 6 i 1 operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  


Za sanirano i zatvoreno odlagalište neopasnog otpada „Grginac“ ishođena je pravomoćna uporabna dozvola, te se isto, sukladno Sporazumu o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava predaje Grada Bjelovaru na održavanje i provedbu propisanih mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš te kontrolu nakon zatvaranja – monitoring.  


Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 sa 85% prihvatljivih troškova, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 10%, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa 4%, a preostali iznos osigurao je grad Bjelovar.
Natrag