Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

>Predmet jednostavne nabave je
Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje –
dionica 3, na katastarskim česticama broj 1402/3, 1402/5 i 1402/6 sve k.o.
Veliko Trojstvo – područje Općine Veliko Trojstvo u duljini 1.041 metara. Radovi će se izvoditi na navedenoj nerazvrstanoj cesti, a odnose se na rekonstrukciju
postojeće ceste i poboljšavanje njezinih tehničkih svojstava kroz izvođenje
pripremnih, zemljanih, asfalterskih, montažnih, betonskih i završnih radova.
Nabava se provodi u postupku
jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne
nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj
4/17). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu radova koji su predmet ovog
postupka jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva,
sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi radova.   Provedba projekta Tehničko i gospodarsko
održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje – dionica 3 sufinancirana je
od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sredstvima za
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda,
osiguranima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu.
Ponude se dostavljaju najkasnije
do 20. svibnja 2019. godine do 14:00 sati.
Ponuditelj sam određuje način
dostave ponude koju je moguće izvršiti neposrednom predajom, putem ovlaštenog
pružatelja poštanske usluge ili druge odgovarajuće kurirske službe u
Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo (Veliko Trojstvo, Braće Radić
kbr. 28), ili putem elektroničke pošte (juo@veliko-trojstvo.hr) i sam snosi
rizik eventualnog gubitka ili nepravovremene dostave svoje ponude.
Poziv za dostavu ponude i prilozi dostupni su u
nastavku:Natrag