Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Vidikovac – adaptacija i uređenje okoliša jesu radovi na adaptaciji postojeće zgrade vidikovca i njegovih pomoćnih prostorija i uređenje okoliša u skladu sa Glavnim projektom, broj TD: 77/18 od srpnja 2018. godine izrađenom po Prostor EKO d.o.o. iz Bjelovara, a izvode se na katastarskoj čestici broj 872/10 k.o. Veliko Trojstvo. Radovi koji će se izvoditi na gore navedenom vidikovcu jesu: Pripremni radovi, Izolaterski radovi, Zidarski radovi, Montažerski radovi, Keramičarski radovi, Kamenorezački radovi, Soboslikarski radovi, Tesarski radovi i Fasaderski radovi kao i uređenje okoliša.


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i učinjen dostupnim na ovoj internet stranici i putem javnog portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx ID Poziva: 17570).


Rok za dostavu ponude je 9. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, PRILOG 8 – Troškovnik i PRILOG 9 – Situacija.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 2. travnja 2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 
Natrag