Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave je Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Paulovac – odvojak 2, na katastarskim česticama broj 1396/1 i 1396/2, obje k.o. Veliko Trojstvo – područje Općine Veliko Trojstvo u duljini 600 metara.


Radovi će se izvoditi na gore navedenoj nerazvrstanoj cesti, a odnose se na tehničko i gospodarsko održavanje postojeće nerazvrstane ceste i poboljšavanje njezinih tehničkih svojstava kroz izvođenje zemljanih, asfalterskih i montažnih radova.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu radova koji su predmet ovog postupka jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi radova.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, PRILOG 8 - Troškovnik i PRILOG 9 - Situacija-DOF i NPP.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 5. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 5. ožujka 2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 
Natrag