Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Uređenje dječjeg igrališta na lokaciji u Velikom Trojstvu na katastarskoj čestici broj 45/3 k.o. Veliko Trojstvo.


Radovi koji će se izvoditi jesu uređenje okoliša u smislu pripremnih radova i demontaže, zemljanih radova, betonskih radova, montažnih radova i završnih radova, te nabave, dopreme i postavljanja opreme u smislu sprava za igralište, opreme za igralište i ostalih radova.


Količina predmeta nabave sa definiranim specifikacijama navedena je u Troškovniku (PRILOG 8) koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude, a grafički je na situaciji (PRILOG 9).


Procijenjena vrijednost nabave iznosi 300.000,00 kuna bez 25% PDV-a.


Rok izvođenja radova koji su predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 45 (četrdeset i pet) dana, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.


Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Ponude se dostavljaju najkasnije do 13. rujna 2021. godine do 12:00 sati (10 dana od 3. rujna 2021. godine koji je dan javne objave ovog Poziva za dostavu ponude na službenoj internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr.)


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 20. rujna 2021. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


„Projekt se provodi uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade“
Natrag