Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo u skladu sa Idejnim projektom, broj TD: 93/18 od rujna 2018. godine izrađenom po Prostor EKO d.o.o. iz Bjelovara, a izvodi se na katastarskim česticama broj 960/7, 960/11, 960/13, 960/15, 961, 962/8, sve k.o. Veliko Trojstvo. Radovi koji će se izvoditi na gore navedenim česticama, a odnose se na izgradnju ograde oko postojećeg objekta - groblja u smislu: Zemljanih radova, Betonskih radova, Montažerskih radova, te nabava opreme.


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i učinjen dostupnim na ovoj internet stranici i putem javnog portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (poveznica: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx ID Poziva: 17481).


Rok za dostavu ponude je 18. veljače 2021. godine do 12:00 sati.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, PRILOG 8 – Troškovnik i PRILOG 9 – Idejni projekt.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 23. veljače 2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag