Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave: Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje parkirališta.


Opis predmeta jednostavne nabave: Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje parkirališta, na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 897/3 k.o. Veliko Trojstvo (Veliko Trojstvo, Ulica Braće Radić) u skladu sa glavnim projektom oznake T.D.: 99/23 od 11.2023. godine i Građevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000160, URBROJ: 2103-21-2/2-23-0011, od 5. prosinca 2023. godine, izvršnom i pravomoćnom sa danom 23. prosinca 2023. godine. Radovi koji će se izvoditi odnose se na izgradnju parkirališta na rubnom, sjeverozapadnom dijelu k.č.br 897/3 k.o. Veliko Trojstvo, kako je to prikazano u grafičkom dijelu dokumentacije, na površini obuhvata predmetnog zahvata koja iznosi 1.035,00 m2. Obuhvat zahvata predmetnog građenja i uređenja obuhvaća izgradnju parkirališta (donji ustroj, kolnička konstrukcija, opremanje prometnom signalizacijom), izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda i uređenje zelenog pojasa.


Mjesto izvođenja radova: Veliko Trojstvo, Ulica Braće Radić, na k.č.br. 897/3 k.o. Veliko Trojstvo.


Rok izvršenja predmeta jednostavne nabave je 90 dana od dana uvođenja u posao.


Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 44.624,60 eura bez 25% PDV-a.


Ponuditelj je dužan nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 25. siječnja 2024. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 26. siječnja 2024. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje parkirališta“, KLASA: 340-03/24-01/001, URBROJ: 2103-22-3-24-5, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - građenje parkirališta“

Natrag