Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave je: Adaptacija krovišta društvenog doma Grginac u Grgincu, Veliko Trojstvo, Grginac 60, na katastarskoj čestici 800/8 k.o. Trojstveni Markovac.


Radovi koji će se izvoditi jesu građevinsko-obrtnički, a odnose se na adaptaciju krovišta društvenog doma Grginac u smislu: pripremnih radova, betonskih radova, zidarskih radova, tesarskih radova, krovopokrivačkih radova i limarskih radova.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu radova koji su predmet ovog postupka jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi radova.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 8. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.


Slijedeći prilozi dostupni su zajedno i istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude: PRILOG 1 - Naslovna strana ponude, PRILOG 2 - Sadržaj ponude, PRILOG 3 - Ponudbeni list, PRILOG 4 - Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponude, PRILOG 5 – Popis ugovora, PRILOG 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za uredno ispunjenje ugovora, PRILOG 7 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i PRILOG 8 – Troškovnik.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 6. travnja 2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag