Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Adaptacija krovišta društvenog doma Vrbica, u Vrbici, Veliko Trojstvo, Vrbica 60, na katastarskoj čestici 2160 k.o. Malo Trojstvo.


Radovi koji će se izvoditi jesu građevinski radovi, a odnose se na adaptaciju krovišta društvenog doma Vrbica u smislu: radova na demontaži, te tesarski i limarski radovi.


Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kuna bez 25% PDV-a, odnosno 168.750,00 kn sa 25% PDV-a.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


Rok izvršenja/isporuke predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 30 (trideset) dana, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.


Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u skladu s ovim Pozivom, a koja je određena prema najnižoj cijeni.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 29. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.


----------


Gospodarski subjekt podnio je pravovremen i ispravan upit u svezi stavaka troškovnika koji se odnosi na grupu radova Tesarski i limarski radovi i to:  • stavku 2.3. koja se odnosi na dobavu i montažu pokrova od profiliranog pocinčanog lima T40 sa filcom, debljina lima 0,70 mm, gdje je gospodarski subjekt predložio na temelju dugogodišnjeg iskustva i pravila struke, dobavljivosti te zadovoljavanja tehničkih uvijeta, da se dozvoli nuđenje debljine lima 0,50 - 0,55 mm, te naručitelj nakon konzultacija sa projektantom, dozvoljava pod ovom stavkom nuđenje lima debljine 0,55 mm.

  • stavku 2.5. koja se odnosi na izradu, dobavu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi iz pocinčanog lima promjera Ø 75 mm, gdje je gospodarski subjekt predložio na temelju dugogodišnjeg iskustva i pravila struke i zadovoljavanja tehničkih uvijeta, da se dozvoli nuđenje cijevi iz pocinčanog lima promjera Ø 100 - 120 mm, te naručitelj nakon konzultacija sa projektantom, dozvoljava pod ovom stavkom nuđenje cijevi iz pocinčanog lima promjera Ø 100.


Navedeno se svim potencijalnim ponuditeljima (gospodarskim subjektima) ovom javnom objavom stavlja na raspolaganje i kao obavijest.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 30. ožujka 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.

Natrag