Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Nabava komunalne opreme – komunalni traktor sa kranskim malčerom, što podrazumijeva 1 (jedan) rabljeni traktor i 1 (jedan) rabljeni traktorski kranski malčer, u cijelosti prema tehničkim specifikacijama definiranima u Prilogu 5. Troškovnik sa tehničkim specifikacijama, koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i učinjen dostupnim na ovoj internet stranici.Ponude se dostavljaju najkasnije do 3. listopada 2022. godine do 12:00 sati.


Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda, u skladu sa odabranim kriterijem za odabir ponude, odnosno Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave, donosi Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 4. listopada 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Nabava komunalne opreme – komunalni traktor sa kranskim malčerom“, KLASA: 406-03/22-01/001, URBROJ: 2103-22-4-22-5, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag