Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine - mrtvačnica u Malom Trojstvu.


Opis predmeta jednostavne nabave: Izgradnja nove građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – mrtvačnice na groblju u Malom Trojstvu unutar tlocrtnog gabarita 9,00m x 7,25m, ukupne tlocrtne površine 64,44 m², odnosno građevinske bruto površine 38,71 m² na novoformiranoj kat. čest. broj 1679/1 k.o. Malo Trojstvo.


Mjesto izvođenja radova : Malo Trojstvo, groblje, kat. čest. broj 1679/1 k.o. Malo Trojstvo.


Rok izvršenja predmeta jednostavne nabave je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.


Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 64.344,30 eura bez 25% PDV-a (484.802,13 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).


Ponuditelj je dužan nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave iz ove Dokumentacije o nabavi.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 7. srpnja 2023. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 17. srpnja 2023. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine - mrtvačnica u Malom Trojstvu“, KLASA: 361-08/23-01/001, URBROJ: 2103-22-3-23-7, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag