Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave: Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste u Velikom Trojstvu – Vinogradska II (Krupski brijeg), na katastarskim česticama broj 527/36 i 902/17, obje k.o. Veliko Trojstvo – područje Općine Veliko Trojstvo u duljini 660 metara.


Radovi će se izvoditi na gore navedenoj nerazvrstanoj cesti, a odnose se na tehničko i gospodarsko održavanje postojeće nerazvrstane ceste i poboljšavanje njezinih tehničkih svojstava kroz izvođenje pripremnih, zemljanih i asfalterskih radova.Procijenjena vrijednost nabave iznosi 300.000,00 kuna bez 25% PDV-a.Rok izvođenja radova koji su predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 60 (šezdeset) dana, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. veljače 2022. godine do 12:00 sati.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 1. ožujka 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag