Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Predmet jednostavne nabave: Komunalna oprema - kante za odvojeno sakupljanje biootpada.


Opis predmeta jednostavne nabave: Roba koja se u ovom predmetu nabave nabavlja, odnosi se PEHD kante za odvojeno sakupljanje biootpada zapremnine 120 litara. Broj kanti koji se u ovom postupku nabavlja je 778. Boja kompletne kante (kanta/poklopac) je smeđa. Kante moraju biti otporne na utjecaj UV zraka te na niske i visoke temperature kao i na kemijske i biološke utjecaje. Površina kante mora biti glatka i ne smije dozvoljavati lijepljenje biootpada. Svaka kanta treba na svom prednjem dijelu imati otisnut logotip naručitelja i numeraciju (od 1 do 778) u bijeloj boji (sukladno dogovoru s naručiteljem). Roba mora biti nova i nekorištena, te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.


Količina predmeta nabave je određena sa definiranim specifikacijama i navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.Sredstava za predmet jednostavne nabave osigurana su neposrednim sudjelovanjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći.


Ponuditelj je dužan nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.Utvrđuje se mjesto isporuke robe za predmet jednostavne nabave i to: Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28 (sjednište naručitelja - Općine Veliko Trojstvo).Rok izvršenja/isporuke predmeta ove jednostavne nabave je 90 od dana potpisivanja ugovora.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 22.562,00 eura bez 25% PDV-a.Ponude se dostavljaju najkasnije do 16. veljače 2024. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 19. veljače 2024. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Komunalna oprema - kante za odvojeno sakupljanje biootpada“, KLASA: 351-01/23-01/001, URBROJ: 2103-22-4-24-10, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 

Natrag